Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr PXZ/42 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Programu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Karpaczu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: płoński oraz warszawski zachodni

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7″ S.A., Teksid Iron Poland Sp. z o.o., ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC S.A., MAXI-LUX Krzysztof Jarosiński, P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , „Olimar” Sp. z o.o., ANATEEO RAFAŁ WITKOWSKI, Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, Interactive Voice News , MDM S.A., T Komp Tomasz Kruszewski, Wittchen , BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Olsztyńska” Dębińska, Szczepanowska – Spółka Partnerska – Lekarze, OLEJNIK KAZIMIERZ PPH „OLPLAST”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.