Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr ZYK/18 5 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Europejskiego Trustu Społecznego

Porządek debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Warsztaty w Poznaniu
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: polkowicki oraz hajnowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „LUMOS”, Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o., „ELZAM-HOLDING” S.A., Zakład Produkcyjny Usługowy „Sowbet”, IMALUX S.A. , Pan Roman Werpachowski , BHZ HOFFMANN, Dystrybucja Polska Sp. z o.o., HOLIDAY TRAVEL Sp. z o.o., Next -Auto -Glass Danuta Pusz, PROFILEX J. Bujnowski A. Kaczmarek , Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., Breakpoint Solutions – Michał Gregier, PROFUTURIA Adam Białas, ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.