Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr PWZ/25 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Warszawie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Obrona narodowa
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: „FENIKS” Sp. z o.o., Agroma Wałcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST – CZĘSTOCHOWA” S.A., Punkt Doboru Protez Amazonka Julita Zawadzka, „TELE-SAT” S.C. J.Marczyk – A.Jancz Instalacja, Konserwacja Sieci Kablowych TV-SAT, ESPOL Sp. z o.o. , CENTRUM SZKOLEŃ AMOS , DS Networks , Intelenet European Sp. z o.o., Medicalgorithmics Sp. z o.o., POLENG sp. z o.o., Tomasz Dobrowolski Portal Turystyczny Easy Planet, FAROUK SYSTEMS POLSKA Zdzisław Mikulski, PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „WITRAŻ” , „OMG”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.