Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem programu nr ERZ/32 6 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Treningi w Karpaczu
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Skierniewice oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „Beskidzkie Drogi” S.A., Rem-Car – Serwis – Grzegorz Rysztof, Presbud, SAT-MONT-SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. jawna , MIKROTEL Sp. z o.o. , BTC CONNECT Sp. z o.o., D.A. Glass – Teodora Doros, GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE KOREPETYCJE TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., PHU MIRO Mirosław Morgowicz, VIRIO w organizacji, INLIGHT SP. Z O.O., Tobo Datczuk , „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.